0
Αγαπημένα
Καλάθι
×

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ

1.    H MrPanda, η οποία εδρεύει στην Σταυρούπολη, Θεσσαλονίκης, οδός Λεβαντή 15Α, με ΑΦΜ 117875310 είναι εμπορική εταιρεία, έχοντας παρουσία στο χώρο μέσω φυσικού καταστήματος αλλά και του ηλεκτρονικού καταστήματος www.mrpanda.gr. H MrPanda μεριμνά, ώστε να διασφαλίζει ότι οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχονται στην ιστοσελίδα της είναι ακριβή. Ο επισκέπτης ή ο χρήστης του ιστοτόπου υποχρεούται να έχει διαβάσει προσεκτικά του όρους χρήσης αυτού. Ο χρήστης που κάνει χρήση των υπηρεσιών του ιστοτόπου αυτομάτως θεωρείται ότι ανεπιφύλακτα συναινεί και αποδέχεται τους όρους χρήσης του παρόντος, οι οποίοι ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου του ιστοτόπου. Σε αντίθετη περίπτωση δεν θα πρέπει να κάνει χρήση των προσφερόμενων υπηρεσιών του ιστοτόπου και για οποιαδήποτε συναλλαγή ή περιήγηση σε αυτόν, φέρει την αποκλειστική ευθύνη ο ίδιος μην έχοντας οποιαδήποτε ευθύνη η MrPanda. 

2.    Η πρόσβαση στον ιστότοπο ή στις υπηρεσίες του ιστοτόπου προϋποθέτει χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και κωδικού πρόσβασης (password) ή/και περαιτέρω στοιχεία (π.χ. Όνομα, Επίθετο, Επωνυμία Επιχείρησης, Σταθερό Τηλέφωνο, Κινητό Τηλέφωνο, Διεύθυνση, ΑΦΜ). Ο επισκέπτης ή ο χρήστης ευθύνεται αποκλειστικά για τυχόν διαρροή ή αυθαίρετη ή παράνομη χρήση αυτών από τον ίδιο ή τρίτους. Τα ανωτέρω στοιχεία, πρέπει να είναι πάντοτε αληθή, ακριβή, έγκυρα και πλήρη. Ο επισκέπτης ή χρήστης είναι υπεύθυνος για όλες τις πράξεις που διενεργούνται με τον Κωδικό Πρόσβασης και υποχρεούται να ειδοποιεί αμέσως την MrPanda για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση αυτού και για οποιαδήποτε (ακόμα και για ενδεχόμενη) παραβίαση ασφαλείας. Η MrPanda δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία τυχόν προκύψει από την αυθαίρετη ή παράνομη χρήση του Κωδικού Πρόσβασης από τρίτους, λόγω διαρροής του ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο και διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την καταβολή αποζημίωσης από τον επισκέπτη ή τον χρήστη, σε περίπτωση που υποστεί οποιουδήποτε είδους ζημία από την αυθαίρετη ή παράνομη χρήση του Κωδικού Πρόσβασης καθώς επίσης να αρνηθεί την απονομή Κωδικού Πρόσβασης ή να ακυρώσει απονεμηθέντα κωδικό ή να τερματίσει την παροχή των υπηρεσιών αυτών στο χρήστη σε περίπτωση παραβίασης των παρόντων Όρων Χρήσης. 

3.    Ο επισκέπτης ή ο χρήστης του ιστοτόπου της MrPanda θα πρέπει να κάνει σωστή χρήση των υπηρεσιών αυτού, των πληροφοριών και των δεδομένων, απέχοντας από αθέμιτες, παράνομες και καταχρηστικές ενέργειες. Ο επισκέπτης ή ο χρήστης υποχρεούται ως προς τα ανωτέρω να εφαρμόζει τις κείμενες διατάξεις του νόμου.  Σε περίπτωση οποιασδήποτε ζημιάς υποστεί η MrPanda βάσει των παραπάνω, ο κάθε επισκέπτης ή ο χρήστης φέρει αποκλειστική ευθύνη από τις ενέργειές του και η MrPanda δύναται να αξιώσει οποιαδήποτε αποζημίωση ή άλλη δαπάνη από αυτόν. Επίσης σε περίπτωση όπου η MrPanda εμπλακεί σε οποιονδήποτε δικαστικό αγώνα ή κληθεί να καταβάλει οποιουδήποτε είδους αποζημίωση που οφείλεται στην παράβαση των υποχρεώσεων του επισκέπτη ή του χρήστη που προβλέπονται στους παρόντες όρους, ο επισκέπτης ή ο χρήστης θα οφείλει να αποζημιώσει την MrPanda εκ του λόγου αυτού. Απαγορεύεται κάθε παράνομη, αντισυναλλακτική, αθέμιτη ή/και καταχρηστική χρήση της ιστοσελίδας ή/και του διαδικτύου, καθώς επίσης και η διενέργεια πράξεων ή παραλείψεων που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία στο δίκτυο της MrPanda ή σε τρίτους ή να επηρεάσουν ή να θέσουν σε κίνδυνο τη λειτουργία του δικτύου της MrPanda ή τρίτων. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, ο επισκέπτης ή ο χρήστης δεν θα κάνει χρήση της ιστοσελίδας για:

·         Να προξενήσει βλάβη σε οποιονδήποτε τρίτο, ενήλικο ή ανήλικο,

·         Να μεταδώσει ή/και να αποκτήσει πρόσβαση σε περιεχόμενο που προσβάλλει οποιοδήποτε δικαίωμα τρίτου ή έρχεται σε αντίθεση με το νόμο και τα χρηστά/συναλλακτικά ήθη.

·         Να αποκτήσει πρόσβαση, να διασώσει, επεξεργαστεί, αλλοιώσει και γενικότερα προσβάλλει καθ’ οιονδήποτε τρόπο τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, τα δεδομένα κίνησης και θέσης άλλων χρηστών ή τρίτων, όπως αυτά ορίζονται στις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 679/2016 και του Ν. 3471/2006.

·         Να χρησιμοποιεί το διαδίκτυο κατά παράβαση του απορρήτου των επικοινωνιών.

·         Να θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια του δικτύου της MrPanda.

4.    Η πρόσβαση στην ιστοσελίδα παρέχεται ως έχει. Η MrPanda θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του δικτύου της, σε καμία όμως περίπτωση δεν εγγυάται ότι οι λειτουργίες του δικτύου της ή η χρήση του διαδικτύου από τον χρήστη θα είναι αδιάκοπη ή χωρίς κανενός είδους σφάλμα, απαλλαγμένη από ιούς και παρόμοια στοιχεία, είτε πρόκειται για χρήση του δικτυακού της τόπου ή για κάποια άλλη ιστοσελίδα (site) ή server μέσω των οποίων γίνεται η σύνδεση στο διαδίκτυο από τον χρήστη. Συνεπώς η MrPanda δεν ευθύνεται για αποζημίωση ή/και αποκατάσταση οποιασδήποτε ζημίας του επισκέπτη ή του χρήστη που ενδέχεται να προκύψει από τη χρήση αυτών.

 

5.    Ο ιστότοπος της MrPanda μπορεί να περιέχει συνδέσμους (links) ή διαφημιστικά banner που παραπέμπουν σε ιστότοπους άλλων εταιρειών. Η MrPanda δεν είναι υπεύθυνη και δεν φέρει καμία ευθύνη για τους όρους χρήσης, το περιεχόμενο, τις υπηρεσίες και τα μέτρα προστασίας των δεδομένων που χρησιμοποιούν οι εν λόγω εξωτερικοί ιστότοποι, ούτε εγγυάται τη διαθεσιμότητά τους, ούτε ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία προκύψει από τη χρήση τους, καθώς ο επισκέπτης ή ο χρήστης έχει πρόσβαση σε αυτούς με δική του και μόνο ευθύνη. Παρακαλείσθε να ενημερώνεστε σε σχέση με το περιεχόμενο (οροί χρήσης, πολιτική απορρήτου κ.λ.π.) σε αυτούς τους εξωτερικούς διαδικτυακούς τόπους. Την αποκλειστική ευθύνη των συνδεδεμένων ιστότοπων σε τυχόν προβλήματα που μπορεί να δημιουργηθούν έχει αποκλειστικά ο τρίτος ή ο χρήστης.  

6.    Το σύνολο του περιεχομένου της ιστοσελίδας της MrPanda (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: κείμενα, γραφικά, φωτογραφίες, ψηφιακά φωνογραφήματα, προγράμματα, πηγαίος κώδικας, ειδήσεις, άρθρα, πληροφορίες, δεδομένα, σχεδιαγράμματα, απεικονίσεις, εμπορικά σήματα, διακριτικά γνωρίσματα, ονόματα, λογότυπα, ονομασίες προϊόντων, ονόματα εταιρειών κλπ.) αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας που ανήκει αποκλειστικά στην MrPanda ή στους προμηθευτές του περιεχομένου της και διέπεται από τις εθνικές, κοινοτικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται ρητά οποιαδήποτε αντιγραφή, αναπαραγωγή, μεταφορά, αποθήκευση, μεταποίηση, αναδημοσίευση, μετάδοση, διανομή, πώληση, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, ανακοίνωση, διάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, τμηματικά ή περιληπτικά χωρίς τη ρητή έγγραφη συναίνεση της MrPanda .  Η MrPanda επιφυλάσσεται έναντι πάντων για κάθε νόμιμο ή/ και συμβατικό δικαίωμά της, πέραν των ρητώς αναφερομένων στην παρούσα παράγραφο. Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα, διακριτικά, ονομασίες προϊόντων, ονόματα εταιρειών, γραφικά και λογότυπα που αποτελούν κατοχυρωμένα σήματα και προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων και εμφανίζονται σε ιστοσελίδες που επισκέπτεται ο χρήστης, ανήκουν στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες τους και εμπίπτουν στη δική τους σφαίρα ευθύνης και η εμφάνισή τους δεν αποτελεί και δε θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως μεταβίβασή ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.  Ο επισκέπτης ή ο χρήστης υποχρεούται να αποκαταστήσει κάθε ζημία της MrPanda από τυχόν παράβαση της νομοθεσίας περί πνευματικής ιδιοκτησίας κατά τη χρήση των υπηρεσιών του διαδικτύου.

7.    Η MrPanda μεριμνά, ώστε να διασφαλίζει ότι οι πληροφορίες και το σύνολο των στοιχείων που περιέχονται στην ιστοσελίδα της, διέπονται από ακρίβεια, ορθότητα, σαφήνεια, πληρότητα, χρονική εγγύτητα, επάρκεια και διαθεσιμότητα, δεν εγγυάται όμως και δεν ευθύνεται για την επίτευξη της ύπαρξης των στοιχείων αυτών. Παρά το γεγονός ότι η MrPanda ούτε υποχρεούται, ούτε δύναται να ελέγχει την ασφάλεια και το περιεχόμενο των ιστοσελίδων τρίτων, εντούτοις δικαιούται οποτεδήποτε να διακόπτει την πρόσβαση σε οποιαδήποτε ιστοσελίδα, εάν λάβει γνώση οποιουδήποτε γεγονότος, το οποίο κατά την κρίση της βρίσκεται σε αντίθεση με τη νομοθεσία και τους παρόντες όρους. Σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας, δεν υφίσταται ευθύνη ποινική ή αστική της MrPanda για οποιουδήποτε είδους ζημία τυχόν προκληθεί στον επισκέπτη ή  χρήστη της ιστοσελίδας εξ' αφορμής της χρήσης αυτής. Η MrPanda φροντίζει να ενημερώνει τον επισκέπτη ή τον χρήστη για τη διαθεσιμότητα ή μη των προϊόντων της και ως εκ τούτου καμία εγγύηση δεν μπορεί να παρέχει ως προς την διαθεσιμότητα αυτών και  καμία περαιτέρω ευθύνη έχει η MrPanda.

8.    Ανωτέρα βία: Η MrPanda δε φέρει καμία ευθύνη όσον αφορά τυχόν προβλήματα στη χρήση της πρόσβασης μέσω διαδικτύου του χρήστη, λόγω ανωτέρας βίας. Ως λόγοι ανωτέρω βίας αναφέρονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά σεισμός, πυρκαγιά, πλημμύρα, πόλεμος, απεργία, βραχυκύκλωμα, πρόβλημα στις τηλεπικοινωνιακές συνδέσεις και ότι ορίζει η νομολογία των ελληνικών δικαστηρίων.

9.    Σε κάθε περίπτωση παράνομης ή αντίθεσης στους παρόντες όρους και το νόμο χρήσης του διαδικτύου, η MrPanda δικαιούται να διακόψει αμέσως την πρόσβαση του επισκέπτη ή του χρήστη στην ιστοσελίδα ή/και στο διαδίκτυο, ο δε επισκέπτης ή ο χρήστης υποχρεούται να αποζημιώσει την MrPanda για κάθε θετική και αποθετική της ζημία που ήθελε υποστεί από τις ενέργειες του χρήστη.

10. Η MrPanda διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, προσθέσει ή διαγράψει του όρους χρήσης, τις πληροφορίες και τα στοιχεία που παρέχονται στο ιστότοπο  χωρίς καμία προηγούμενη ειδοποίηση, οποιαδήποτε στιγμή κρίνει απαραίτητο, με μόνη την ανακοίνωσή τους μέσω αυτής. Ο χρήστης οφείλει κάθε φορά να ελέγχει για ενδεχόμενες αλλαγές.

11. Η ακυρότητα συγκεκριμένου όρου δε θίγει την ισχύ των υπολοίπων όρων, παρά παύει αυτοδικαίως να ισχύει. 

12. Κάθε πληροφορία ή στοιχείο, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης τους, κάθε σύνδεση καθώς και κάθε ενέργεια, παράλειψη ή πρόσβαση που δίδεται σε σχέση με την ιστοσελίδα της MrPanda διέπεται αποκλειστικά από το ελληνικό δίκαιο. Αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της Αθήνας.

13. Ο "MrPanda" κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια να παρέχει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας. Παρόλα αυτά δεν μπορεί να εξασφαλισθεί ότι δε θα υπάρχουν σφάλματα από οποιαδήποτε αιτία κατά την εισαγωγή ή/και ενημέρωση των χαρακτηριστικών ή/και της τιμής ενός προϊόντος. Για την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα των αγορών σας σε περίπτωση που κάποιο προϊόν παρουσιάζει ασυνήθιστα χαμηλή τιμή, δίχως κάποια ιδιαίτερη ένδειξη που να δικαιολογεί αυτή, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας πριν παραγγείλετε το προϊόν τηλεφωνικώς ή μέσω της φόρμας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του δικτυακού τόπου.

14. Μετά την αίτηση εγγραφής στη MrPanda και για την αποδοχή σας ως μέλος, πρέπει να ελεγχθούν από την ομάδα μας τα στοιχεία που προσκομίσατε κατά την εγγραφή σας. Εφ' όσον θεωρηθούν αληθή θα σας δοθεί πρόσβαση στην ιστοσελίδα μας.

15. Ο χρήστης συμφωνεί ότι σε περίπτωση που παραλάβει προϊόν διαφορετικό από αυτό που εμφανίζεται στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα ή κατεστραμμένο, δικαιούται επιστροφή χρημάτων ή αντικατάσταση προϊόντος σύμφωνα με την επιλογή του καταστήματος. Αντίθετα εάν το προϊόν συμφωνεί με το ηλεκτρονικό κατάστημα και παραδοθεί άρτιο στον πελάτη, μπορεί να επιστραφεί πίσω στο κατάστημα μέσα σε 14 ημέρες από την παραλαβή του, με έξοδα που επιβαρύνουν εξ' ολοκλήρου τον πελάτη.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να διασφαλίσει ότι θα έχετε την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας